Tryb bezkonkursowy (uproszczony)
Tryb bezkonkursowy (uproszczony) – decyzja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch – inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb bezkonkursowy/uproszczony) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
  1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;
  2. zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 87/1485/10 z dnia 9 listopada 2010 r. uznając celowość zadania pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch – inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom” postanowił zlecić Caritas Diecezji Toruńskiej jego realizację.


W załączeniu przesyłam dokumenty do pobrania:

Informację wytworzyła: Sylwia Lemańska-Gerc
Data wytworzenia: 09.11.2010