Wydarzenia z realizacji projektu
  1. W dniach 18-21 październik b.r. odbyła się kontrola realizacji projektu . Przeprowadzana została z ramienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przez zespół kontrolujący, któremu przewodniczył Marcin Kuzan z Departamentu Administracji Publicznej MSWiA.  Zakres kontroli obejmował m.in. prawidłowość rozliczeń finansowych, sposób rekrutacji uczestników projektu, poprawność dokumentacji dotyczącej personelu projektu, poprawność udzielania zamówień publicznych, sposób realizacji działań promocyjnych.  Kontrola zakończyła się pozytywnym wynikiem.
  2. Rozpoczął się proces wdrażania programu mapowania luk kompetencyjnych. Firma        odpowiedzialna jako podwykonawca za prawidłowe wykonanie tego zadania zainstalowała program i rozpoczęła wspólnie z pracownikami Wydziału Kadr i Szkolenia etap dostosowywania jego treści do wymagań Urzędu. Prawidłowe funkcjonowanie systemu wymaga zasilenia go szeregiem danych dotyczących m.in. kwalifikacji pracowników, przebytych przez nich szkoleń oraz informacji o szczegółowych zadaniach na poszczególnych stanowiskach pracy. Wszystkie te informacje są niezbędne do przeprowadzenia w systemie prawidłowej  oceny pracowników w zakresie ich kwalifikacji, kompetencji i efektywności.  Prawidłowo przeprowadzona powyższa ocena pozwoli na wskazanie luk kompetencyjnych pracowników i tworzenie na tej podstawie okresowych planów szkoleń.
  3. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, firma COIG z Katowic wyłoniona w drodze przetargu  do realizacji zadań „Wdrożenie systemu mapowania luk kompetencyjnych, wdrożenie systemu szkoleń metodą blended-learning oraz przeprowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, zakończyła jeden ze znaczących etapów prac. Wykonała wdrożenie platformy LMS poprzez  jej udostępnienie Zamawiającemu i parametryzację oraz dokładne testy zgodności z zapisami SIWZ. Rozpoczęto także prace nad przekładaniem zasobów wiedzy na język i specyfikę kursu zdalnego.
  4. Grupa redaktorów Biuletynu Informacji Publicznej przystąpiła do opisów usług świadczonych w Urzędzie Marszałkowskim. W celu profesjonalnego przygotowania się do wykonania tego zadania redaktorzy uczestniczyli w szkoleniu pt.„ Biuletyn Informacji Publicznej w działalności Urzędu Marszałkowskiego” przeprowadzonym przez firmę LOGONET Sp. z o. o.z Bydgoszczy. Sporządzony został spis usług świadczonych na rzecz klientów zewnętrznych przez poszczególne departamenty. Następnym etapem będzie  przygotowanie szczegółowych kart opisu usług.
  5. Trwają intensywne prace  w zakresie realizacji zadania dotyczącego wdrożenia kodeksu etycznego w Urzędzie. Zarządzeniem Nr 35/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2010 r. powołano 5 osobową grupę ds. kodeksu etycznego, która wspólnie z firmą  HRP Czerniecka, Jaszczyński z Łodzi opracowała projekt kodeksu etycznego. Zostanie on udostępniony pracownikom Urzędu w celu konsultacji i przedstawienia uwag do zaproponowanych treści.Małgorzata Franckowska – Kruszewska
Biuro Zarządzania Projektem „Mocne Kadry”