Informacja
w sprawie przyznawania w ramach PROGRAMU TRENER nagród trenerom i instruktorom osiągającym wysokie wyniki w szkoleniu sportowym w 2010 roku.
 
W związku z realizacją PROGRAMU TRENER w 2010 roku stowarzyszenia i kluby sportowe oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą wystąpić  z wnioskami o przyznanie szczególnie wyróżniającym się trenerom i instruktorom sportowym nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Nagrody mogą być przyznawane osobom posiadającym aktualne uprawnienia trenerskie lub instruktorskie i które spełniają m. innymi następujące warunki:
  • prowadzą zajęcia z zawodnikami w klubie sportowym usytuowanym na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  • osiągają wysokie wyniki w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży procentujące zwłaszcza zdobywaniem punktów w Systemie Sportu Młodzieżowego,
  • szkoleni przez nich zawodnicy w dyscyplinach olimpijskich zajęli miejsca od I do VIII w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, zajęli miejsca od I do III w Mistrzostwach Polski w kategoriach: młodzieżowiec, junior, junior młodszy lub równorzędnych w 2010 roku,
           W uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana trenerom i instruktorom o mniejszym dorobku szkoleniowym pracującym w ośrodkach lub klubach, gdzie pomoc samorządowa lub sponsorska jest niewielka a wymienieni wykazują się dużym zaangażowaniem w prowadzonej pracy szkoleniowej.
    Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem dorobku szkoleniowego i rekomendacją organu zgłaszającego należy składać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego do dnia 21 października 2010 roku. Złożone dotychczas wnioski do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Związków Sportowych, a przekazane przez stowarzyszenie do w/w Departamentu  mają charakter pomocniczy i nie stanowią podstawy do ubiegania się o nagrodę. Wnioski nadsyłane w formie wykazów zawierających wszystkich trenerów i instruktorów pracujących w klubie lub stowarzyszeniu i zawierające pobieżne informacje na temat ich osiągnięć będą obligatoryjnie odrzucane.
Wniosek winien zawierać m. następujące dane:
  1. Dane wnioskodawcy,
  2. Dane osobowe kandydata( imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, dyscyplina i sekcja sportowa),
  3. Informację o osiągnięciach szkoleniowych
  4. Uzasadnienie wniosku
  5. Podpis kandydata do nagrody i władz stowarzyszenia lub przedstawiciela władz samorządowych

                                                     Dyrektor Departamentu  
                                                  Edukacji, Sportu i Turystyki

 
                                                           Czesław Ficner