Wydarzenia z realizacji projektu
 
1) Podpisanie umowy   między Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a Centralnym Ośrodkiem Informatyki Górnictwa S.A. z Katowic, wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W ramach zawartej umowy ww. wykonawca wraz ze współpracującym Biurem Projektowania Systemów Cyfrowych z Chorzowa wdroży w Urzędzie Marszałkowskim system mapowania luk kompetencyjnych. System ten, to efektywne narzędzie wspomagające funkcjonowanie kadr. Wykonawca ten wdroży również system szkoleń dla metody blended learning. Metoda ta polega na połączeniu szkoleń stacjonarnych i  e-lerningowych. W ramach tego sposobu przewidywane jest przeszkolenie pracowników Urzędu Marszałkowskiego z jedenastu tematów w ramach szkoleń ogólnych i specjalistycznych.
 
2) Jednym z priorytetowych zadań, z punktu widzenia relacji klient – urząd jest opracowanie kodeksu etycznego. Kodeks zawierać będzie normy prawne, moralne, podejście proklienckie do obsługiwanych mieszkańców, zagadnienia dotyczące równości szans kobiet i mężczyzn oraz procedurę postępowania w przypadku jego naruszenia. Mieszkańcy zostaną poinformowani w Biuletynie Informacji Publicznej o w/w standardach.  Na potrzeby  wdrożenia kodeksu etycznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego firma „HRP Czernecka, Jaszczyński” Spółka Jawna z Łodzi wykonała ekspertyzę dotyczącą zachowań etycznych pracowników Urzędu.  Wybrana zostanie grupa ds. opracowania kodeksu etycznego, która po  2-dniowym szkoleniu merytorycznym wspólnie z HRP przystąpi do przygotowania kodeksu.
 
3) Zakończono nabór pracowników Urzędu Marszałkowskiego  na studia podyplomowe. Studia adresowane są przede wszystkim do pracowników przygotowujących na swoich stanowiskach decyzje administracyjne, a także grup kluczowych ze  względu na założenia wskaźników projektu, tj. redaktorów BIP, pracowników zajmujących się opłatami środowiskowymi,  polityką kadrową i szkoleniową. Z uwagi na mniejszą liczbę chętnych z ww. grup, za zgodą MSWiA, na studia podyplomowe skierowano również pracowników którzy wybrali kierunek studiów zgodny z zakresem obowiązków, a ukończenie studiów będzie miało pozytywny wpływ na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku. Ostatecznie na studia podyplomowe skierowano 72 pracowników Urzędu.
 
4) W Urzędzie Marszałkowskim utworzono system redaktorów BIP. Zespół składa  się z 18 redaktorów Biuletynu reprezentujących poszczególne Departamenty Urzędu. Redaktorem  naczelnym BIP została Małgorzata Kasprzak z Departamentu Administracji. Pełne zestawienie redaktorów Biuletynu znajduje się  na stronie BIP, zakładka „Redakcja BIP”.
Redaktorzy BIP odpowiedzialni są za:
  1. zamieszczanie i aktualizowanie treści informacji podlegających publikacji  w Biuletynie,   w tym opisu usług dla mieszkańców województwa,
  2. prowadzenie dziennika zmian informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie,
  3. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu w procesie przygotowywania, pozyskiwania i opracowywania informacji,
  4. przyjmowanie uwag i wniosków dotyczących Biuletynu,
  5. sporządzanie kart  informacyjnych w Biuletynie.
    W celu ułatwienia komunikowania się klientów zewnętrznych z Urzędem oraz sprawniejszego załatwiania spraw wprowadzona zostanie procedura aktualizowania opisu usług świadczonych w Urzędzie Marszałkowskim.Eugeniusz Lala
Koordynator BZP Mocne Kadry