Powszechny Spis Rolny w 2010 r.
W dniach 1 września - 31 października 2010 roku odbędzie się Powszechny Spis Rolny. Obejmie on ok. 1,8 mln gospodarstw rolnych, w tym ok. 1,7 mln o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych. W trakcie spisu rolnego zostanie także przeprowadzone badanie metod produkcji rolnej – na próbie ok. 200 tys. gospodarstw rolnych.
 
Powszechny Spis Rolny 2010 będzie pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co w innych państwach członkowskich UE. Spisem objęte zostaną dane dotyczące: ogólnej charakterystyki gospodarstwa rolnego; użytkowania gruntów i powierzchni zasiewów; zwierząt gospodarskich; ciągników, maszyn rolniczych i urządzeń; zużycia nawozów; pracujących w gospodarstwie rolnym – informacje o wielkości i strukturze zasobów pracy w rolnictwie (uwzględniane będą wszystkie osoby wykonujące pracę gospodarstwie rolnym w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie); struktury dochodów gospodarstwa rolnego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego oraz korzystanie z programów wsparcia dla rolnictwa; metody produkcji rolniczej (wpływ rolnictwa na środowisko).

W planowanym spisie nie przewiduje się użycia formularzy papierowych. Zostaną one zastąpione formularzami elektronicznymi. Dane od rolników zostaną zebrane następującymi metodami:
 • poprzez samospis internetowy,
 • w trakcie wywiadu telefonicznego prowadzonego przez ankietera statystycznego,
 • poprzez bezpośredni wywiad rachmistrza spisowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.

Zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2010 r. reguluje ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku (Dz. U. 2009, Nr 126, poz. 1040). Szczegółowy wykaz danych zbieranych w spisie rolnym określają załączniki III i V do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88. Natomiast szczegółowy wykaz danych zbieranych w spisie rolnym wyłącznie na potrzeby krajowe określa załącznik nr 1 do ustawy.

W 2011 r. jest planowany do przeprowadzenia przez GUS Spis powszechny ludności i mieszkań w Polsce, który uwzględni w swym zakresie zarówno potrzeby międzynarodowe, wynikające z regulacji prawnej UE (tematy podstawowe) oraz międzynarodowe rekomendacje ONZ i UE, zwłaszcza w odniesieniu do tematów nie będących podstawowymi (obligatoryjnymi), a także potrzeby krajowych użytkowników danych statystycznych.
W NSP 2011 w zakresie tematyki ludnościowej uwzględnione będą następujące tematy badawcze:
 1. Stan i charakterystyka demograficzna ludności;
 2. Charakterystyka społeczno-ekonomiczna ludności (źródła utrzymania, biorcy świadczeń społecznych);
 3. Osoby niepełnosprawne;
 4. Aktywność ekonomiczna ludności;
 5. Dojazdy do pracy;
 6. Stan i struktury gospodarstw domowych;
 7. Rodziny i ich charakterystyka;
 8. Gospodarstwa domowe powiązane z rolnictwem;
 9. Imigracja do Polski. Zasoby imigracyjne;
 10. Emigracja Polaków za granicę (w tym emigracja zarobkowa);
 11. Migracje wewnętrzne ludności;
 12. Narodowości i języki;
 13. Przynależność do kościołów i związków wyznaniowych.
Proponowany zakres spisu uwzględnia wszystkie tematy wymagane przez prawodawstwo unijne, a ponadto został dodatkowo poszerzony o pewne elementy ważne z punktu widzenia międzynarodowych zobowiązań wobec ONZ (np. niepełnosprawność) oraz z punktu widzenia krajowych potrzeb (np. emigracja zarobkowa, cudzoziemcy w Polsce, niepełnosprawność, wyznanie jako przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego, źródła utrzymania ludności, remonty generalne mieszkań i budynków).

Ze względu na specyfikę i delikatność tematu niepełnosprawności i fakt, że niezmiernie trudne są do wypracowania w pełni zobiektywizowane kryteria badawcze w zakresie tej tematyki, informacje o niepełnosprawności będą pozyskiwane tylko w spisie reprezentacyjnym na zasadzie dobrowolności udzielania odpowiedzi.