„Bliżej świata - od konkretu do abstrakcji”
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy realizuje projekt pn. „Bliżej świata - od konkretu do abstrakcji”  w ramach Priorytetu III Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 
Głównym założeniem projektu jest innowacyjne dostosowanie programu nauczania i materiałów dydaktycznych dla uczniów SOSW nr 1 w Bydgoszczy, tak aby usprawnić ich funkcjonowanie w środowisku przyrodniczym i wyrównać ich szanse w społeczeństwie.
 
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty; Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia; Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia.

Zespół 26 tyflopedagogów opracował program innowacyjny oparty na dogłębnej diagnozie ucznia i wykorzystujący nowoczesne metody diagnozy i terapii ucznia niepełnosprawnego. Program został złożony w Kujawsko-Pomorskim Kuratorium Oświaty. Został on wysoko oceniony przez specjalistów z zakresu pedagogiki specjalnej.

W ramach projektu odbyły się już dwa szkolenia: z rysunku wypukłego, w którym wzięło udział 26 nauczycieli oraz z biblioterapii dla 8 nauczycieli. Opracowano ulotkę i plakat promocyjny. Rozesłano je do instytucji udzielających wsparcia uczniom
z dysfunkcją wzroku.

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem zamówień publicznych na pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programu. Program innowacyjny zostanie wdrożony w roku szkolnym 2010 – 2011. Programem objętych zostanie 45 uczniów klas pierwszych            w 4 typach szkół; klasy pierwszej  i czwartej  szkoły podstawowej, klasy pierwsze gimnazjum i liceum oraz uczniowie Oddziału Dzieci i Mlodzieży Głuchoniewidomej.  
Przygotowywana jest również ogólnopolska konferencja z udziałem specjalistów z zakresu tyflopedagogiki i tyflografiki, która odbędzie się 27.11.2010.

Więcej informacji tutaj.