Informacja
W najbliższych dniach Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ogłosi konkurs na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej w ramach Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Nabór wniosków potrwa do 16 lipca 2010 roku.
 
W ramach ogłoszonego konkursu dofinansowanie mogą uzyskać projekty współpracy ponadnarodowej, przewidujące działania nastawione na rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy). O środki z Europejskiego Funduszu Społecznego mogą ubiegać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz firmy prywatne.

Preferowane będą projekty realizowane przez osoby, które posiadają doświadczenie w realizacji co najmniej jednego przedsięwzięcia we współpracy ponadnarodowej w obszarze pomocy i integracji społecznej i/lub realizowane w partnerstwie wielosektorowym.

Dostępna alokacja w ramach tego konkursu to 3 000 000 złotych. Minimalna wartość projektu to 50 tysięcy złotych, a maksymalna to 1 500 000 złotych, przy 100% poziomie dofinansowania.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej www.efs.ropstorun.pl .