Informacja
Wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
poprzez dofinansowanie działań prowadzonych przez
fundacje oraz organizacje pozarządowe

Zgodnie z Uchwałą Nr 17/229/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 15/2010 na wykonywanie zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2010 r. w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowanie otrzymało 21 projektów, na łączną kwotę 300 000,00 złotych. Z uwagi na fakt, iż zadania publiczne przekazane będą do realizacji w formie wspierania, organizacje pozarządowe oraz fundacje zrealizują zadnia przy udziale wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 % całkowitych kosztów realizacji zadania.
 
Szacuje się, że bezpośrednio i pośrednio z efektów dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, które zostaną zrealizowane w 2010 roku, korzystać będzie około 1 000 osób niepełnosprawnych oraz członków rodzin osób niepełnosprawnych z terenu całego Województwa Kujawsko Pomorskiego.
Przedmiot dofinansowania obejmuje m.in. zadania z zakresu organizowania i prowadzenia szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji; organizowania lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach oraz prowadzenia rehabilitacji w różnego typu placówkach.
Dofinansowanie wyżej wymienionych zadań przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków PFRON poprawi warunki bytowe osób niepełnosprawnych, umożliwiło osobom niepełnosprawnym podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz pozwoliło im brać czynny udział w życiu społecznym.
 
 
Opracował:
Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Osób Niepełnosprawnych
Stan na dzień 12.03.2010 r.