Informacja
Uprzejmie informuję, że w dniu 30 marca 2010 r. o godz. 11.00 planowane jest w tut. Urzędzie podpisanie pierwszych w roku bieżącym umów na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.
 
Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przyznał ponad 1,8 mln złotych na dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji. Pieniądze pochodzące  z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, których dysponentem jest samorząd województwa, trafią do 11 beneficjentów prowadzących działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
W dniu 30 marca 2010r przedmiotowe umowy zawarte zostaną z :
  • Caritas Diecezji Toruńskiej,
  • Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincją Chełmińsko-Poznańską,
  • Oddziałem Kujawsko-Pomorskim Polskiego Związku Głuchych,
  • powiatem nakielskim,
  • powiatem żnińskim.
Podpisanie umów z pozostałymi Wnioskodawcami planowane jest na początku kwietnia 2010r.

Materiał opracował Krzysztof Przewoźny
Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych
Toruń, dn. 23.03.2010 r.