Wyniki otwartego konkursu ofert nr 11/2010
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Uchwałą nr 16/216/10 z dnia 25 lutego 2010 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert
nr 11/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań
Samorządu Województwa w 2010 roku w zakresie turystyki pn.
„Wspieranie promocji produktów turystycznych”Oferent, któremu przyznano dotację niższą niż wnioskowana przez niego w ofercie, przed przystąpieniem do zawarcia umowy, powinien przedstawić w formie pisemnej korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania oraz oświadczenie o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym lub innym aktem prawnym regulującym status podmiotu. Korekta powinna uwzględniać wkład własny, którego minimalny udział procentowy został określony w rozdziale VI ust. 3 pkt 7 lit. a-c regulaminu konkursu. Korekta powinna być złożona przed rozpoczęciem realizacji zadania lub w przypadku zadań długoterminowych na początku ich realizacji, w czasie umożliwiającym terminowe sporządzenie i podpisanie umowy (obieg umowy trwa około 3 tygodni).

Oferent może również odstąpić od podpisania umowy. Wówczas zobowiązany jest do złożenia w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystki pisemnej rezygnacji z dotacji.

Informujemy również, że do uchwały Zarządu Województwa w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w regulaminie konkursu oraz u pracownika Wydziału Turystyki, Pana Marka Wiśniewskiego – tel. 056-62-18-399. Wydział mieści się przy Pl. Teatralnym 2, pok. nr 431a.

Pliki do pobrania: