Informacja o stanie mienia na dzień 30 września 2009 r.
1. Informacja zbiorcza o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 
2. Zasób nieruchomości Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2.1. Ewidencja nieruchomości stanowiących własność województwa w działach klasyfikacji budżetowej
2.2. Ewidencja nieruchomości w użytkowaniu wieczystym  województwa w działach klasyfikacji budżetowej
2.3. Zmiany w wojewódzkim zasobie nieruchomości.
a) Nabycie prawa własności przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w okresie od 01.10.2008 r. do 30.09.2009 r.
b) Sprzedaż nieruchomości przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w okresie od 01.10.2008 r. do 30.09.2009 r. 
c) Darowizny nieruchomości przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w okresie od 01.10.2008 r. do 30.09.2009 r.
d) Likwidacje w okresie od 01.10.2008 r. do 30.09.2009 r.

3.    Inne nieruchomości nie zaliczane do zasobu.
3.1. Grunty  stanowiące własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazane w użytkowanie wieczyste wraz z prawem własności budynków wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym
3.2. Grunty stanowiące własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazane w użytkowanie wieczyste wraz z prawem własności budynków innym podmiotom niż wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne
3.3. Nieruchomości w użytkowaniu wieczystym wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na gruntach obcych
3.4. Grunty i budynki stanowiące własność wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych z osobowością prawną
 
4. Prawa majątkowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego w spółkach prawa handlowego
4.1. Zmiany praw majątkowych w okresie od 01.10.2008 r. do 30.09.2009 r.
4.2. Akcje i udziały nabyte w okresie od 01.10.2008 r. do 30.09.2009 r.


5. Aktywa trwałe za wyjątkiem nieruchomości

6. Hipoteki ustanowione na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego według stanu na  30.09.2009 r.

7. Dochody z mienia
7.1. Dochody ze sprzedaży nieruchomości w okresie od 01.10.2008r. do 30.09.2009 r.
a) dochody ze sprzedaży nieruchomości od 01.10.2008r. do 31.12.2008r.
b) dochody ze sprzedaży nieruchomości od 01.01.2009r. do 30.09.2009r.
7.2. Dochody z umów najmu nieruchomości w okresie od 01.10.2008r.do 30.09.2009 r.
    a)   dochody z umów najmu nieruchomości od 01.10.2008r. do 31.12.2008r.
    b)   dochody z umów najmu nieruchomości od 01.01.2009r. do 30.09.2009r.
7.3. Dochody z dzierżawy nieruchomości w okresie od 01.10.2008r. do 30.09.2009r
7.4. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w okresie od 01.10.2008r. do 30.09.2009 r.
a) za nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz wojewódzkich jednostek organizacyjnych
b) za nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz osób prawnych
c) za nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych
7.5. Dochody z tytułu umów użytkowania nieruchomości w okresie od 01.10.2008r. do 30.09.2009 r.
7.6. Dochody z tytułu trwałego zarządu w okresie od 01.10.2008r. do 30.09.2009r.
7.7. Dochody z tytułu dzierżawy autobusów szynowych