Istotne wydarzenia w realizacji projektu dotyczącego wdrażania ISO
W dniu 25.08.2009 r. miało miejsce w MSWiA w Warszawie spotkanie robocze członków Zespołu Zarządzania Projektem Małgorzaty Kasprzak i Eugeniusza Lali z Piotrem Majewskim nadzorującym realizację projektu z ramienia Instytucji Pośredniczącej. Miało ono na celu dokonanie uzgodnień związanych z dotychczasową realizacją zadań,  składanym wnioskiem o płatność oraz uszczegółowienie dalszej współpracy związanej z wdrażanym projektem. Spotkanie miało bardzo konstruktywny przebieg i pozwoliło na przybliżenie zakresu dalszej współpracy do oczekiwań zainteresowanych stron.
 
W dniach 26-27. 08. 2009 r. w Centrum Edukacyjnym „Wilga” w Górznie odbyło się drugie dwudniowe  szkolenie  dla Pełnomocników ds. Zarządzania jakością z  jednostek  samorządu terytorialnego  biorących udział w projekcie związanym z   wdrażaniem ISO.         W szkoleniu uczestniczyli Marek Smoczyk, Sekretarz Województwa i jednocześnie Pełnomocnik, Grzegorz Potarzyński, Dyrektor Departamentu Administracji Urzędu Marszałkowskiego W K-P oraz Pełnomocnicy 13 Starostw Powiatowych i 7 Urzędów Miast Gmin. Szkolenie zostało przygotowane pod nadzorem  Koordynator projektu Małgorzaty Kasprzak oraz zespołu  Biura Zarządzania Projektem, a prowadził je podobnie jak poprzednie trener z firmy wdrożeniowej Quality Progress, Maciej Koc. Zakończone ono zostało  testem wiedzy uczestników.

Dobiega końca proces diagnoz wstępnych u uczestników projektu. Wnioski z przeprowadzonych przeglądów wstępnych będą istotnym materiałem wyjściowym do dalszej realizacji procesu wdrażania ISO.

Do 18. 09. 2009 r. zakończą się szkolenia zespołów wdrożeniowych z poszczególnych jst oraz auditorów wewnętrznych. Szkolenia przygotują uczestników do realizacji zadań w ramach projektu, pozwolą na przygotowanie uczestników do wykonania szeregu złożonych działań związanych z dostosowaniem uczestników do wymagań normy ISO 9001 i 14001. Pierwsze z ww. szkoleń odbędą się w Urzędzie Marszałkowskim W K-P w Toruniu, a prowadził je będzie prezes firmy wdrożeniowej Quality Progres dr  hab. Jacek Łuczak.

Opracowała Małgorzata Kasprzak, Eugeniusz Lala