Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 17/2009
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 51/821/09 z dnia 2 lipca 2009 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 17/2009 na wykonanie zadań publicznych pn. „Promocja zdrowia psychicznego”.
 

Od uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
Zgodnie z regulaminem konkursu, w przypadku przyznania dotacji niższej od kwoty wnioskowanej, Oferent jest zobowiązany do bezzwłocznego złożenia korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania.
Korekta powinna być złożona w czasie umożliwiającym terminowe sporządzenie i podpisanie umowy.

Warunkiem podpisania umowy jest również złożenie oświadczenia o zgodności odpisu  Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub dokumentu prawnego ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy (oświadczenie będzie załącznikiem do umowy i razem z nią podpisywane przez Dotowanego).

Oferent, któremu przyznano kwotę dotacji niższą niż zaproponowana przez niego w ofercie, może zrezygnować z dotacji. Pisemne oświadczenie o rezygnacji z dotacji ze środków Województwa należy złożyć w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach oświadczenie to można złożyć po terminie wymienionym powyżej. Oświadczenie powinno zawierać nazwę zadania, pieczęć oferenta oraz podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Departamentu Zdrowia i Nadzoru Właścicielskiego (pokój nr 418) lub przesłać na adres:
Departament Zdrowia i Nadzoru Właścicielskiego
Urząd Marszałkowski
Pl. Teatralny 2
87-100 TORUŃ

Dokumenty do pobrania:

Wszelkich informacji związanych z przygotowaniem  umowy udziela:
Pani Joanna Chaberska tel. (O56) 62 18 534, (pokój 421),
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć