Wyniki otwartego konkursu ofert nr 14/2009
Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uchwałą nr 23/275/09 z dnia 24 marca 2009 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 14/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w zakresie sportu w 2009 r. przez  organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”

 do pobrania
  • wykaz ofert złożonych na konkurs nr 14/2009 tutaj
  • wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych tutaj
  • wyniki otwartego konkursu ofert nr 14/2009 tutaj

Od uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
Zgodnie z regulaminem konkursu, w przypadku przyznania dotacji niższej od kwoty wnioskowanej, Oferent jest zobowiązany do bezzwłocznego złożenia korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania.
Korekta powinna być złożona w czasie umożliwiającym terminowe sporządzenie i podpisanie umowy. Warunkiem podpisania umowy jest również złożenie oświadczenia o zgodności odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub dokumentu prawnego ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy (oświadczenie będzie załącznikiem do umowy i razem z nią podpisywane przez Dotowanego).
Oferent, któremu przyznano kwotę dotacji niższą niż zaproponowana przez niego w ofercie, może zrezygnować z dotacji. Pisemne oświadczenie o rezygnacji z dotacji ze środków Województwa należy złożyć w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach oświadczenie to można złożyć po terminie wymienionym powyżej. Oświadczenie powinno zawierać nazwę zadania, pieczęć oferenta oraz podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
Informacji dotyczących umów dotacyjnych udziela pracownik Departament Edukacji, Sportu  i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu:
Marcin    Brachowski      
tel.0566218559
pokój nr 443
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 Dokumenty do pobrania: