Ewidencja psychologów

Rodzaj sprawy:
Wpis psychologa do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu

 
Załatwiający sprawę:

Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
Biuro Uprawnień Komunikacyjnych
Plac Teatralny 2
nr pokoju :   158
nr telefonu : 56 62 18 582
Osoba prowadząca sprawy: Aleksandra Foks
 
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 
 
Podstawa prawna:      
   
Art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami  (Dz. U. z 2014 r. poz. 600 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 937).
 
Wymagania:            
Uprawnionym psychologiem jest osoba która:
  1. posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia;
  2. ukończyła z wynikiem pozytywnym podyplomowe studia w zakresie psychologii transportu prowadzone przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku psychologia;
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;
  4. została wpisana do ewidencji uprawnionych psychologów.

Potrzebne dokumenty:  
  1. wniosek o wpis do ewidencji psychologów,
  2. kopia dowodu osobistego,
  3. kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich na kierunku psychologia,
  4. kopia dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w zakresie psychologii transportu,
  5. oświadczenie o niekaralności
  6. dowód uiszczenia opłaty (oryginał)

Wymagane opłaty :   
 
1. opłata za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów – 40 zł
 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Nr konta: 12 1020 5011 0000 9702 0201 8794
PKO BP SA II/O Toruń
Tytułem: opłata za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów
 
2. opłata skarbowa za poświadczenie zgodności z oryginałem – 5 zł od każdej pełnej lub rozpoczętej strony.
 
Urząd Miasta Torunia
Nr konta: : 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799
Tytułem: Opłata skarbowa z poświadczenie zgodności z oryginałem.
 
Załączniki:


wniosek