Wpis

Rodzaj sprawy:
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

 

Załatwiający sprawę:

Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
Biuro Uprawnień Komunikacyjnych
Plac Teatralny 2
nr pokoju :   158
nr telefonu : 56 62 18 582
Osoba prowadząca sprawy: Aleksandra Foks
 
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 


Podstawa prawna:     
Art. 85 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami  (Dz. U. z 2014 r. poz. 600 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 937).                          

Wymagania:    
   
Pracownię psychologiczną może prowadzić przedsiębiorca, który:

  1. posiada zestaw metod badawczych i urządzeń, określonych metodyką oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie badań psychologicznych zgodnie ze standardami określonymi w metodyce;
  2. zatrudnia co najmniej jednego uprawnionego psychologa lub sam jest uprawnionym psychologiem;
  3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.Potrzebne dokumenty: 

1. wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną wraz z aktualnym numerem kontaktowym;
2. rzut pomieszczeń pracowni psychologicznej
3. oświadczenie następującej treści:

"Oświadczam że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczną są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznych, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600 z późn. zm.).”
Oświadczenie powinno zawierać:
- firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres,
- oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
- podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia,      nazwiska i pełnionej funkcji.

4.    dowód uiszczenia opłaty (oryginał)

Wymagane opłaty : 

za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną – 400 zł

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Nr konta: 12 1020 5011 0000 9702 0201 8794
PKO BP SA II/O Toruń
Tytułem: opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną
 

Załączniki: