Wyniki otwartego konkursu ofert nr 2/2009 pn. „Wspieranie promocji produktów turystycznych”
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 14/143/09 z dnia 19 lutego 2009 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 2/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 roku w zakresie turystyki pod nazwą „Wspieranie promocji produktów turystycznych”.

Zgodnie z regulaminem konkursu, w przypadku przyznania dotacji niższej od kwoty wnioskowanej, Oferent jest zobowiązany do złożenia korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania. Korekta powinna być złożona w czasie umożliwiającym terminowe sporządzenie i podpisanie umowy, czyli do 30 dni przed rozpoczęciem zadania.

Warunkiem podpisania umowy jest również złożenie oświadczenia o zgodności odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub dokumentu prawnego ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy (oświadczenie będzie załącznikiem do umowy i razem z nią podpisywane przez Dotowanego).

Oferent, któremu przyznano kwotę dotacji niższą niż zaproponowana przez niego w ofercie, może zrezygnować z dotacji. Pisemne oświadczenie o rezygnacji z dotacji ze środków Województwa należy złożyć w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach oświadczenie to można złożyć po terminie wymienionym powyżej. Oświadczenie powinno zawierać nazwę zadania, pieczęć oferenta oraz podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Departamentu Edukacji, Sportu
i Turystyki (pokój nr 445 b) lub przesłać na adres:

Wydział Turystyki
Urząd Marszałkowski
Pl. Teatralny 2
87-100 TORUŃ


Kontakt z pracownikiem Wydziału:

Marek Wiśniewski
tel. 056-62-18-399
pokój nr 432
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć