Zadanie ustawowe
Informacja dotycząca udzielania zakładom pracy chronionej jednorazowej pożyczki w celu ochrony istniejących w zakładzie miejsc pracy osób niepełnosprawnych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14 poz.92)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 125, poz. 1161 ze zm.)
 • Uchwała nr 55/1013/2005 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2005r. w sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów zawieranych przez Województwo Kujawsko - Pomorskie w ramach limitu środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Opis zadania

Jest to zadanie ustawowe Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 4 w/w ustawy.
Pożyczka może być przeznaczona na:
 1. spłatę zobowiązań, w przypadku utraty płynności finansowej albo zagrożenia likwidacją lub upadłością;
 2. zakup materiałów, surowców do produkcji lub towarów jeżeli ich zakup ze środków własnych pracodawcy zagrażałby utratą płynności finansowej;
 3. zakup środków trwałych określonych w przyjętym przez pracodawcę planie inwestycyjnym, z wyjątkiem zakupu samochodów osobowych;
 4. realizację działań, w tym wydatki inwestycyjne, określone w przyjętym przez pracodawcę programie restrukturyzacyjnym;
 5. usuwanie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe, katastrofy naturalne i awarie techniczne.

Maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć iloczynu liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych na koniec miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku i pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia o którym mowa w w/w ustawie.

Beneficjent

O pożyczkę może ubiegać się pracodawca, który:
 1. posiada status zakładu pracy chronionej;
 2. w stosunku do którego nie ogłoszono upadłości lub nie rozpoczęto jego likwidacji;
 3. nie zalega z wymagalnymi zobowiązaniami wobec PFRON.

Tryb składania i zasady rozpatrywania wniosków o udzielenie pożyczki
 1. Pracodawca ubiegający się o otrzymanie pomocy finansowej ze środków PFRON składa wniosek na właściwym formularzu wraz z wymaganym kompletem załączników.
 2. W przypadku stwierdzenia w złożonym wniosku braków formalnych, wnioskodawca zostaje wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma.
 3. Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
 4. W terminie 14 dni od dnia:
  • pozytywnego rozpatrzenia wniosku następuje podpisanie umowy;
  • negatywnego rozpatrzenia wniosku powiadamia się o tym pracodawcę, dołączając uzasadnienie.
 5. Podanie przez pracodawcę nieprawdziwych danych, eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania.
 6. Przy rozpatrywaniu wniosku o pożyczkę bierze się pod uwagę w szczególności:
 • kondycję ekonomiczno – finansową pracodawcy pozwalającą na spłatę zadłużenia wobec PFRON, która jest oceniana na podstawie posiadanego majątku trwałego, możliwości produkcyjnych, możliwości zbytu, rachunku wyników i płynności finansowej;
 • oświadczenia pracodawcy o nie zaleganiu z wymagalnymi zobowiązaniami wobec PFRON;
 • okres działania oraz doświadczenie pracodawcy w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • wysokość środków PFRON określonych na ten cel w danym roku;
 • przedstawienie i udokumentowanie przez pracodawcę zabezpieczenia spłaty pożyczki.
Wymagane dokumenty
 • dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2003 (Dz. U. Nr 125, poz. 1161 ze zm.)  oraz formularz wniosku.

Do czasu zatwierdzenia nowego druku wniosku, obowiązuje dotychczasowy.


Formularze / wnioski do pobrania:

(Plik DOC-184KB) (Plik PDF-247KB)

 
Opłaty:

Wniosek jest wolny od opłat.
Koszty związane z przygotowaniem wniosku ponosi wnioskodawca.


Jednostka / miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych Wydział ds. Integracji  Osób Niepełnosprawnych
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
tel. (0-56) 6 218 463


Tryb odwoławczy:

Złożenie wniosku stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej.
W tym trybie nie jest przewidziane odwołanie.