Otwarty konkurs ofert nr 13/2009
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert nr 13/2009 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 r. w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży”.

Rodzaje zadań objęte konkursem:
1. ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENÓW WIEJSKICH  ORAZ Z RODZIN UBOGICH ( w kwocie 300 000,00 zł.)
projekty zapewniające uczestnikom aktywne i twórcze spędzenie czasu

2. ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY POLEGAJĄCA NA ŁĄCZENIU POKOLEŃ (w kwocie 100 000,00 zł.)
przedsięwzięcia i inicjatywy służące wymianie wiedzy i doświadczeń między pokoleniami: ludzi młodych z ludźmi starszymi, wymianie umiejętności oraz wspólnego zdobywania nowych kompetencji (np. warsztaty), kultywowanie lokalnej tradycji, wzmocnienie poczucia identyfikacji ze środowiskiem lokalnym obu grup wiekowych

3. DODATKOWE ZAJĘCIA W ZAKRESIE WYCHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORGANIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE MŁODZIEŻOWE (w kwocie 200 00,00 zł.)
projekty popularyzujące działalność krajoznawczo-turystyczną, kultywowanie postaw patriotycznych, kulturę i dziedzictwo narodowe

Na realizację zadania zgodnie z projektem budżetu Województwa na rok 2009 planuje się przeznaczyć kwotę 600 000,00 zł.

Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 2 marca 2009 r.
Informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Departamentu Spraw Społecznych (numer tel. 056 656 10 84) oraz Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tel. 056 62 18 371 lub 056 62 18 403.
Wszystkie formularze są dostępne w zakładce tematycznej „Formularze”.

Do pobrania: