Egzaminy
Rodzaj sprawy:
Nadzór Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy

Załatwiający sprawę:

Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
Plac Teatralny 2
nr pokoju :   158
nr telefonu : 56 62 18 573
Osoba prowadząca sprawy: Krzysztof Gąsior
                                                                                         
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Podstawa prawna:        
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami Tekst jednolity ustawy z dnia 16 stycznia 2015 roku (Dz. U. poz. 155).
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2012 r. poz. 995 z późn. zm.).

 
 
Nadzór
nad sprawdzaniem kwalifikacji
art. 67 ustawy o kierujących pojazdami
 Marszałek województwa sprawuje nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych, o których mowa w art. 51, w ramach którego:
1)    rozpatruje skargi dotyczące egzaminu;
2)    kontroluje działalność wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w zakresie przeprowadzania egzaminów;
3)    wydaje zalecenia pokontrolne;
4)    unieważnia egzamin;
5)    zawiesza przeprowadzanie przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego egzaminów;
6)    skreśla egzaminatora z ewidencji egzaminatorów;
7)    występuje do zarządu województwa z wnioskiem o odwołanie dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego z zajmowanego stanowiska;
8)    prowadzi analizę:
a)    kwartalną w zakresie średniej zdawalności osób egzaminowanych w danym ośrodku,
b)    bieżącą w zakresie skarg złożonych na ośrodek;
9)    przerywa egzamin prowadzony niezgodnie z przepisami;
10)    kieruje na egzamin egzaminatora skreślonego z ewidencji egzaminatorów.