Zadanie ustawowe
Udzielanie zakładom pracy chronionej zwrotu kosztów za szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych, w związku z koniecznością zmiany profilu produkcji przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Informacja dotycząca  udzielania zakładom pracy chronionej zwrotu kosztów za szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych, w związku z koniecznością zmiany profilu produkcji przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14 poz.92)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 125, poz. 1161ze zm.)
 • Uchwała nr 55/1013/2005 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2005r. w sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów zawieranych przez Województwo Kujawsko - Pomorskie w ramach limitu środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
Opis zadania                     

Jest to zadanie ustawowe Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 4  wymienionej ustawy.
Pracodawca występując o zwrot kosztów za szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych winien:
 1. uzasadnić konieczność zmiany kwalifikacji zatrudnionych osób niepełnosprawnych i udokumentować, że zmiana kwalifikacji spowoduje utrzymanie ich w zatrudnieniu;
 2. przedstawić deklaracje przepracowania u wnioskującego pracodawcy, okresu nie krótszego niż 24 miesiące od dnia zakończenia szkolenia przez pracowników przeszkolonych w tym trybie;
 3. przedstawić zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na nowym stanowisku pracy przez niepełnosprawnych kandydatów na szkolenie wydane przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę nad nimi.

Maksymalna kwota dofinansowania kosztów szkolenia nie może przekroczyć 75 % wartości szkolenia.

 
Beneficjent

Pracodawca, który:
 • posiada status zakładu pracy chronionej;
 • nie zalega z wymagalnymi zobowiązaniami wobec PFRON;
 • w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożenie wniosku nie otrzymał dofinansowania ze środków PFRON na szkolenie na podstawie wymienionej ustawy.
 

Tryb składania i zasady rozpatrywania wniosków  
 1. Pracodawca ubiegający się o otrzymanie pomocy finansowej ze środków  PFRON składa wniosek na właściwym formularzu wraz z wymaganym kompletem  załączników.
 2. W przypadku stwierdzenia w złożonym wniosku braków formalnych, wnioskodawca zostaje wezwany do uzupełnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma.
 3. Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
 4. W terminie 14 dni od dnia:
  • pozytywnego rozpatrzenia wniosku następuje podpisanie umowy;
  • negatywnego rozpatrzenia wniosku powiadamia się o tym pracodawcę, dołączając uzasadnienie.
 5. Podanie przez pracodawcę nie prawdziwych danych ,eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania.
 6. Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę w szczególności:
 1. zasadność zmiany kwalifikacji przez zatrudnione osoby niepełnosprawne
  • czy zmiana kwalifikacji jest konieczna,
  • czy przeszkolenie tych osób spowoduje utrzymanie ich w zatrudnieniu;
 2. stopnie oraz rodzaje niepełnosprawności zatrudnionych osób niepełnosprawnych wymagających szkolenia;
 3. przewidywany całkowity oraz jednostkowy koszt szkolenia;
 4. udział środków własnych pracodawcy;
 5. merytoryczne przygotowanie szkolenia;
 6. gwarancję zdobycia umiejętności niezbędnych na nowych stanowiskach pracy;
 7. wysokość środków PFRON na ten cel w danym roku.

Wymagane dokumenty

Dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 (Dz. U. Nr 125, poz. 1161 ze zm.) oraz formularz wniosku.

Do czasu zatwierdzenia nowego druku wniosku, obowiązuje dotychczasowy.

 

Formularze / wnioski do pobrania:

Wnioski do pobrania: (Plik DOC-57,5KB)  (Plik PDF-200KB)

 
Opłaty                               

Wniosek jest wolny od opłat.
Koszty związane z przygotowaniem wniosku ponosi wnioskodawca.
 

Jednostka / miejsce składania dokumentów
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych  Wydział ds. Integracji Osób Niepełnosprawnych
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
tel. (56) 6218463
 

Tryb odwoławczy

 
Złożenie wniosku stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej.
W tym trybie nie jest przewidziane odwołanie.