TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
Kujawsko-Pomorskie Archiwum
 
Menu główne
Aktualności
Powiaty i gminy
O województwie
Nasze symbole
     Link - informacje o województwie w języku angielskim   Link - informacje o województwie w języku niemieckim   Link - informacje o województwie w języku francuskim
     Link - informacje o województwie w języku hiszpańskim   Link - informacje o województwie w języku rosyjskim   Link - informacje o województwie w języku fińskim
Samorząd Województwa
Statut Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Jednostki organizacyjne
Menu tematyczne
Informacje prasowe
Turystyka
Planowanie Strategiczne i Przestrzenne
Promocja
Współpraca Międzynarodowa / International Cooperation
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Kultura
Edukacja
Sport
Zdrowie
Sprawy Społeczne
(Nie)pełnosprawni
(Nie)pełnosprawni - archiwum
Rolnictwo i obszary wiejskie
Geodezja i Kartografia
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Społeczeństwo Informacyjne
Zamówienia publiczne - archiwum
Patronat Marszałka
Organizacje Pozarządowe
e-Urząd
ISO
Etyka
Kadry Urzędu
Badanie satysfakcji Klienta
Nasze analizy
Bezpieczeństwo
Zakupy
Polityka plików cookies
Deklaracja dostępności
 
Nasze portale

Baner - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje


Baner - Niebieska Linia 
RPO 2014-2020 uzgodniony w Brukseli Drukuj
 Komisja Europejska zakończyła procedurę uzgadniania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Teraz dokument czeka już tylko na notyfikację do Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej. Do naszego regionu trafi 1,9 miliarda euro z Unii Europejskiej. Po dodaniu wkładu krajowego województwo będzie dysponować w ramach RPO kwotą 2,23 miliarda euro, czyli 9,5 miliarda złotych.
 
- Nasz Regionalny Program Operacyjny jest na razie jedynym, który przeszedł pełną procedurę w Komisji Europejskiej. Świadczy to o dobrym przygotowaniu dokumentu. Program opiewa na kwotę 1 903 540 287 euro. Doliczając wkład krajowy, czyli 335 918 874 euro, województwo będzie dysponować rekordową kwotą 2 239 459 161 euro. To prawie 9,5 miliarda złotych na rozwój naszego regionu – mówi marszałek Piotr Całbecki.  
 
W listopadzie w Brukseli przedstawiciele naszego regionu zakończyli negocjacje RPO jako pierwsi spośród wszystkich polskich regionów. Ze strony Komisji Europejskiej w rozmowach uczestniczyli unijni urzędnicy odpowiedzialni za kwestie związane z rozwojem regionalnym oraz zatrudnieniem. Kolejnym, zakończonym właśnie etapem prac nad dokumentem były konsultacje w strukturach Komisji Europejskiej. W ramach tej procedury nasz RPO był uzgadniany przez poszczególnych komisarzy. Finisz konsultacji oznacza wydanie tzw. decyzji wykonawczej zatwierdzającej ostateczną wersję dokumentu.

Teraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego czeka już tylko na notyfikację do stałego przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej, ambasadora Marka Prawdy. Prawdopodobnie nastąpi to jeszcze w tym roku. Rozpoczęcie wdrażania naszego RPO i ogłoszenie pierwszych konkursów planowane jest w połowie 2015 roku.

Wartość RPO na lata 2014-202 dwukrotnie przekracza pulę środków, którą nasz region dysponował w poprzednim okresie programowania w latach 2007-2013. Ideę ich podziału podporządkowaliśmy celom strategicznym określonym w Strategii rozwoju województwa 2020+.

 • Rynek pracy - około 145 mln euro
Działania ukierunkowane będą na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia, a także wsparcie kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka. Nacisk zostanie położony na poprawę warunków umożliwiających godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz zwiększenie liczby miejsc świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych lub w formie dziennego opiekuna czy niani.

 • Przedsiębiorczość i innowacje – około 430 mln euro
Ponad 1/5 środków z RPO trafi na wzmocnienie innowacyjności województwa oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Wsparcie zostanie przeznaczone głównie na wzrost powiązań pomiędzy światem nauki i biznesu, a także na projekty inwestycyjne przedsiębiorstw. Celem jest również wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, by oferowane przez nie usługi odpowiadały na potrzeby przedsiębiorców oraz  pomagały dostosować działalność do wymagań rynku zagranicznego i pomagały kojarzyć partnerów biznesowych.

 • Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna -  około 163 mln euro
Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych – słońca, wody, ziemi czy biomasy - to jeden z głównych priorytetów ustalonych przez Komisję Europejską na najbliższe lata. Skupimy się też na kompleksowym podejściu do zwiększenia efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych (np. ocieplenie budynku połączone z wymianą okien i drzwi, przebudową systemów grzewczych i instalacją systemów OZE). Wsparcie zostanie też skierowane na działania przyczyniające się do zmniejszenia strat energii w przedsiębiorstwach.

 • Zrównoważona mobilność miejska - około 134 mln euro
Aby zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu zbiorowego dofinansujemy działania przyczyniające się do dalszego rozwoju systemu transportu miejskiego. Wsparcie może dotyczyć: zakupu niskoemisyjnych środków transportu, rozwoju inteligentnych systemów transportowych, realizacji buspasów, czy też rozwoju systemu transportu rowerowego.
 
 • Transport: drogi i kolej - około 185 mln euro
 Kontynuujemy wspieranie rozwoju systemu infrastruktury transportowej, w tym drogowej, łączącej ważne szlaki komunikacyjne z drogami wojewódzkimi i lokalnymi. Aby zapewnić jak największą spójność komunikacyjną w regionie przygotowywany jest Kujawsko-Pomorski Plan Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej, który zostanie jeszcze poddany konsultacjom społecznym. Ponadto dofinansowanie trafi na inwestycje w budowę, modernizację, rewitalizację sieci kolejowej i infrastruktury dworcowej o znaczeniu regionalnym.
 
 • Ochrona środowiska: gospodarka odpadami i gospodarka wodno-ściekowa – około 65 mln euro
W zakresie gospodarki odpadami wsparcie uzyskają inwestycje w infrastrukturę do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów, recyklingu, sortowania i kompostowania. W zakresie infrastruktury wodno-ściekowej, dofinansowanie obejmie budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków.

 • Kultura – około 30 milionów euro
Priorytet w tym zakresie to rozwój instytucji kultury, a także kontynuacja działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym konserwacja zabytków i materiałów archiwalnych.

 • Zdrowie – około 112 milionów euro
Sfinansujemy projekty dotyczące między innymi rozbudowy szpitali o nowe oddziały i modernizacji istniejących. Nowością będzie wsparcie programów profilaktyki zdrowotnej. Działania będą się koncentrować przede wszystkim w obszarach przejawiających się wysoką zachorowalnością i umieralnością w regionie (choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, psychiczne).

 • Cyfrowy region – około 50 milionów euro
Będziemy kontynuować  działania związane z rozwojem elektronicznych usług publicznych. Wsparcie skierowane zostanie na informatyzację podmiotów ze sfery administracji, zdrowia, kultury, a także digitalizację zasobów oraz tworzenie referencyjnych rejestrów publicznych, w tym geograficznych systemów informacji przestrzennej.

 • Edukacja – około 178 mln euro
Stawiamy na zwiększanie jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie odpowiedniej ilości miejsc w przedszkolach, a także zapewnienie kompetentnej i wykwalifikowanej kadry. W zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego szczególny nacisk zostanie położony na współpracę szkół z otoczeniem społeczno- gospodarczym. Jej elementem będą staże i praktyki oraz działania służące dostosowaniu wsparcia do potrzeb rynku pracy i pracodawców. Uzupełnieniem będzie dofinansowanie szkół prowadzących kształcenie ogólne skierowane na rozwój kompetencji kluczowych z punktu widzenia rynku pracy, np. języków obcych, umiejętności ICT, przedsiębiorczości czy kreatywności oraz podmiotów popularyzujących naukę w sposób eksperymentalny i ciekawy dla odbiorcy.
 
 • Solidarne społeczeństwo – około 125 mln euro
Nie zapominamy o osobach zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Działania będą zmierzały przede wszystkim do zwiększenia możliwości zatrudnienia tych osób oraz aktywizacji społecznej i zawodowej. Planujemy również zapewnić szerszy dostęp do usług zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych, a także społecznych, takich jak usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, wsparcie dla rodzin zastępczych, wsparcie dla osób bezdomnych. Ważnym elementem w walce z wykluczeniem społecznym jest sektor ekonomii społecznej.

 • Pakiet terytorialny – około 500 mln euro
Nowa perspektywa finansowa wprowadza innowacyjne narzędzie jakim jest polityka terytorialna. W województwie kujawsko-pomorskim będzie ona wdrażana poprzez realizację polityki miejskiej w 5 największych miastach naszego regionu oraz poprzez wsparcie rozwoju i rozwiązywanie najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych na obszarach powiatowych. Ponadto nasz region jest jednym z dwóch województw w naszym kraju, które zdecydowały się na realizację nowego instrumentu oddolnego jakim jest rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS). Działania w ramach tego instrumentu będą ukierunkowane na ożywienie społeczne i gospodarcze obszarów, poprzez współpracę różnych partnerów ze środowisk samorządowych, społecznych i gospodarczych.
 
1. 2.
Fot. Dzisiejsza (18 grudnia) konferencja prasowa z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego oraz Barbary Jesionowskiej, zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego, fot. Andrzej Goiński
 
Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego


18 grudnia 2014 r.
 
 
 
 


Dzisiaj jest: wtorek, 07-12-2021
Wywiad Tygodnia

Sejmik

Kontrakt Terytorialny

Baner - Portal video

ZIT


Rok Jana Pawa II

Nagrody i Medale

Loty Bydgoszcz - Frankfurt

Razem dla Regionu

Katalog konkursowy

Baner - Rzecznik informuje

Baner - Link do galerii zdj

Internetowy atlas wojewdztwa kujawsko-pomorskiego

Nasza Energia

Konkurs Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe

Inne ważne linki

Statystyki strony
odwiedzających: 134866157
Aktualnie jest 1 gość online
 
 
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2007