TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
Kujawsko-Pomorskie Archiwum
 
Menu główne
Aktualności
Powiaty i gminy
O województwie
Nasze symbole
     Link - informacje o województwie w języku angielskim   Link - informacje o województwie w języku niemieckim   Link - informacje o województwie w języku francuskim
     Link - informacje o województwie w języku hiszpańskim   Link - informacje o województwie w języku rosyjskim   Link - informacje o województwie w języku fińskim
Samorząd Województwa
Statut Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Jednostki organizacyjne
Menu tematyczne
Informacje prasowe
Turystyka
Planowanie Strategiczne i Przestrzenne
Promocja
Współpraca Międzynarodowa / International Cooperation
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Kultura
Edukacja
Sport
Zdrowie
Sprawy Społeczne
(Nie)pełnosprawni
(Nie)pełnosprawni - archiwum
Rolnictwo i obszary wiejskie
Geodezja i Kartografia
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Społeczeństwo Informacyjne
Zamówienia publiczne - archiwum
Patronat Marszałka
Organizacje Pozarządowe
e-Urząd
ISO
Etyka
Kadry Urzędu
Badanie satysfakcji Klienta
Nasze analizy
Bezpieczeństwo
Zakupy
Polityka plików cookies
Kalendarz wydarzeń
« < Maj 2019 > »
P W Ś C P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 
Nasze portale

Baner - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje


Baner - Niebieska Linia 
Zielone Płuca Polski Drukuj
W dniu 25 października 2006r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski, na którym została podjęta uchwała w sprawie poszerzenia obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski o 24 gminy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Wydarzenia związane z obszarem Zielonych Płuc Polski:

W dniu 20 grudnia 2004 roku podpisane zostało Porozumienie w sprawie współdziałania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz promocji obszaru Zielone Płuca Polski
z zachowaniem jego różnorodności biologicznej i tożsamości kulturowej, zwane Porozumieniem Zielone Płuca Polski. Porozumienie jest kontynuacją  porozumienia podpisanego w dniu
13 maja 1988r. w Białowieży przez przedstawicieli pięciu byłych województw: białostockiego, łomżyńskiego, olsztyńskiego, ostrołęckiego i suwalskiego oraz Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska oraz w latach 1991-1998 przez kolejnych sygnatariuszy, w tym byłe województwo toruńskie. W związku z reformą administracyjną Państwa kontynuacja Porozumienia wymagała zmian jego zapisów uwzględniających nowo powstałe jednostki administracyjne.

Do obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, zgodnie z zapisami Uchwały Nr 289/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 stycznia 2000r. w sprawie wyrażenia woli podpisania Porozumienia
w sprawie kompleksowej ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska na obszarze funkcjonalnym Zielone Płuca Polski oraz Uchwały Nr 455/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lipca 2000r. zmieniającej ww. uchwałę,  weszły tereny powiatu brodnickiego, w tym:
 • gmina miejska: Brodnica,
 • gminy miejsko-wiejskie: Górzno, Jabłonowo Pomorskie,
 • gminy wiejskie: Bartniczka (dawniej Grążawy), Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Świedziebnia, Zbiczno.
Ponadto do obszaru funkcjonalnego ZPP należą województwa:
 • podlaskie – w całości,
 • warmińsko-mazurskie – w całości,
 • mazowieckie – w części,
 • pomorskie – w części.

Porozumienie Zielone Płuca Polski realizowane jest poprzez:
 • Radę Programową Porozumienia Zielone Płuca Polski, do zadań której należy określanie polityki prowadzonej przez Porozumienie oraz ocenianie działalności Fundacji Zielone Płuca Polski, a także  reprezentowanie Porozumienia w kontaktach wewnątrz kraju, jak i poza jego granicami,
 • Fundację Zielone Płuca Polski,
 • ustanowienie w przyszłości, w miarę potrzeb, innych form organizacyjno-prawnych.


Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 27 czerwca 2005r, podjął Uchwałę Nr XXXVI/449/05 w sprawie utworzenia Fundacji Zielone Płuca Polski i udzielił Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego upoważnienia do jednoosobowego składania oświadczenia woli w imieniu Województwa kujawsko-pomorskiego w sprawie podpisania aktu notarialnego
o utworzeniu Fundacji.

W dniu 28 września 2005r. podpisany został akt notarialny zakładający Fundację Zielone Płuca Polski. Celem Fundacji jest organizowanie i finansowanie zadań określonych
w „Porozumieniu w sprawie współdziałania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz promocji obszaru Zielone Płuca Polski z zachowaniem jego różnorodności biologicznej i tożsamości kulturowej”,   poprzez:

 • ożywienie oraz proekologiczne ukierunkowanie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru Zielone Płuca Polski, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, leśnictwa, gospodarki wodnej, turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego,
 • wspieranie inicjatyw organizacyjnych i finansowych tworzących materialne podstawy rozwoju obszaru Zielone Płuca Polski,
 • pozyskiwanie środków Unii Europejskiej,
 • wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru Zielone płuca Polski w przestrzeni europejskiej,
 • doskonalenie i promocja produktów oraz usług wytwarzanych na obszarze Zielone Płuca Polski,
 • uwzględnienie areału i funkcji Zielonych Płuc polski w polityce przestrzennej i regionalnej państwa,
 • podnoszenie poziomu wiedzy o walorach przyrodniczych i kulturowych obszaru Zielone Płuca polski wśród mieszkańców regionu, Polski, Europy.

Powyższe cele realizowane będą  poprzez:
 • wspieranie i inicjowanie programów i przedsięwzięć służących zrównoważonemu rozwojowi lokalnemu i regionalnemu,
 • prowadzenie działań aktywizujących i integrujących mieszkańców miast i wsi,
 • wspieranie i inicjowanie programów i przedsięwzięć na rzecz ochrony obszarów przyrodniczo cennych, a także wspieranie i inicjowanie wszelkich działań służących ochronie wartości kulturowych,
 • uczestnictwo w programach :
 • dotyczących ochrony środowiska, gospodarki  przestrzennej i leśnictwa,
 • dotyczących rozwoju rolnictwa, zwłaszcza rolnictwa ekologicznego,   
 • służących rozwojowi i upowszechnianiu  turystyki,
 • dotyczących działań wspierających rozwój obszarów wiejskich,
 • działań na rzecz bazy i zasobów lecznictwa uzdrowiskowego,
 • upowszechnienie nowoczesnych technologii i rozwiązań organizacyjnych sprzyjających rozwojowi lokalnemu,
 • działania edukacyjne, szkoleniowe, promocyjne zwłaszcza związane z ideą zrównoważonego rozwoju, w tym: organizowanie i finansowanie konferencji, warsztatów, seminariów, szkoleń, konkursów, wystaw i prezentacji,
 • przyznawanie stypendiów, nagród i dotacji osobom fizycznym i prawnym za szczególne osiągnięcia  na rzecz realizacji celów Fundacji i uczestniczącym w programach zbieżnych z celami Fundacji,
 • działalność wydawniczą i publikacyjną służącą prezentacji i promocji programów, działań i rozwiązań dotyczących realizacji celów Fundacji,
 • współdziałanie z samorządem lokalnym, administracją państwową, środowiskami biznesu i placówkami naukowymi i badawczymi oraz innymi organizacjami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

W dniu 25 października 2006r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski, na którym została podjęta uchwała w sprawie poszerzenia obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski o 24 gminy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. W skład poszerzonego obszaru Zielonych Płuc Polski weszły następujące gminy:

 • powiat golubsko-dobrzyński:
 • gm. Ciechocin
 • gm. Kowalewo Pomorskie
 • gm. Golub-Dobrzyń
 • gm. Radomin   
 • gm. Zbójno
 • gm. Miasto Golub-Dobrzyń

 • powiat rypiński:
 • gm. Brzuze:
 • gm. Rogowo
 • gm. Rypin
 • gm. Skrwilno
 • gm. Wąpielsk
 • gm. Miasto Rypin

 • powiat brodnicki:
 • gm. Osiek

 • powiat grudziądzki:
 • gm. Świecie nad Osą

 • powiat wąbrzeski:
 • gm. Dębowa Łąka
 • gm. Książki
 • gm. Wąbrzeźno
 • gm. Miasto Wąbrzeźno

 • powiat toruński:
 • gm. Czernikowo
 • gm. Lubicz
 • gm. Obrowo

 • powiat grodzki Toruń
 • gm. Miasto Toruń

 • powiat lipnowski
 • gm. Chrostkowo
 • gm. Kikół

Wymienione powyżej gminy zajmują łącznie powierzchnię 247 723 ha a liczba mieszkańców wynosi 380 420.  Po włączeniu wymienionych terenów do obszaru ZPP jego powierzchnia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wynosi 344 090 ha, co stanowi 19,1% powierzchni regionu a liczba ludności mieszkająca na obszarze ZPP w województwie kujawsko-pomorskim wynosi 451 365.

Nadrzędnym celem powiększenia obszaru „Zielone Płuca Polski” na terenie regionu kujawsko-pomorskiego było włączenie w granice obszaru całego dorzecza rzeki Drwęcy. Drwęca jest jedynym w Polsce ichtiofaunistyczny rezerwatem przyrody utworzonym dla ochrony ryb łososiowatych. Rzeka płynie w klasycznie wykształconej pradolinie. Podczas odpływu wód
z topniejącego lądolodu powstał charakterystyczny system teras rzecznych. Poziomy terasowe zbudowane przeważnie z piasków i żwirów polodowcowych porastają rozległe kompleksy leśne m.in. w rozszerzeniach pradoliny: Kotlinie Konstancjewskiej i Kotlinie Elgiszewskiej. Rozległe kompleksy leśne występują także w obrębie Kotliny Toruńskiej. Lesistość powiększonego obszaru wynosi 20,0%, co jest wartością nieco niższą niż średniej dla całego obszaru „Zielone Płuca Polski” (27,5%).
Dorzecze rzeki Drwęcy powinno podlegać szczególnej ochronie, gdyż w jej dolnej części
w Lubiczu znajduje się powierzchniowe ujęcie wody zaopatrujące miasto Toruń. Ujęcie to jest obecnie modernizowane z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej.

Dzięki włączeniu kolejnych 24 gmin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, w obszarze funkcjonalnym Zielone Płuca Polski znajdują się kolejne rezerwaty przyrody: „Wronie”, „Kępa Bazarowa”, „Tomkowo”, „Bobrowisko” i „Okalewo”, a tym samym ich liczba w ZPP wzrosła
do 17. W obszarze ZPP znajdzie się cały rezerwat przyrody „Rzeka Drwęca”.
Poza dwoma parkami krajobrazowymi - Brodnickim i Górznieńsko-Lidzbarskim, w obszarze ZPP znalazły się fragmenty ośmiu obszarów chronionego krajobrazu: „Obszar doliny Drwęcy”, „Obszar doliny Osy i Gardęgi”, Obszar torfowiskowo-jeziorno-leśny Zgniłka-Wieczno-Wronie”, „Źródła Skrwy”, „Drumliny Zbójeńskie”, „Nizina Ciechocińska”, „Obszar strefy krawędziowej Kotliny Toruńskiej” i „Obszar wydmowy na południe od Torunia”. Obszary te zajmują 28,0% powiększonego obszaru ZPP.
Na obszarze powiększonego terytorium „Zielonych Płuc Polski” znajdują się dwa obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000: „Bagienna Dolina Drwęcy” oraz „Dolina Dolnej Wisły”. Planowane jest utworzenie specjalnych obszarów ochrony siedlisk: „Ostoja Lidzbarska”, „Dolina Drwęcy”, „Forty w Toruniu” i „Nieszawska Dolina Wisły”.
Na terenie powiększonego obszaru ZPP znajdują się liczne ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe
np. Okonin (gm. Ciechocin), Przydwórz (gm. Wąbrzeźno), Grodno (gm. Golub-Dobrzyń), Osiek (gm. Obrowo). Przez obszar przebiegają liczne szlaki turystyczne: piesze i rowerowe. Drwęca jest ponadto ważnym w tej części kraju malowniczym szlakiem kajakowym.
Powiększony obszar Zielonych Płuc Polski to teren wartościowy pod względem zasobów dziedzictwa kulturowego. Toruń został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Unikalne zabytki architektury gotyckiej znajdują się w Golubiu-Dobrzyniu, Wąbrzeźnie, Kowalewie Pomorskim i Rypinie. Cenne obiekty zabytkowe stanowią liczne zachowane układy urbanistyczne, obiekty architektury sakralnej, zamki i ruiny zamków, zespoły dworsko-parkowe i pałacowo-parkowe, zabytki techniki oraz grodziska.

 
 
 
 


Dzisiaj jest: środa, 22-05-2019
Wywiad Tygodnia

Sejmik

Kontrakt Terytorialny

Baner - Portal video

ZIT


Rok Jana Pawa II

Nagrody i Medale

Loty Bydgoszcz - Frankfurt

Razem dla Regionu

Katalog konkursowy

Baner - Rzecznik informuje

Baner - Link do galerii zdj

Internetowy atlas wojewdztwa kujawsko-pomorskiego

Nasza Energia

Konkurs Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe

Inne ważne linki

Statystyki strony
odwiedzających: 121335534
 
 
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2007