TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
Kujawsko-Pomorskie Archiwum
 
Menu główne
Aktualności
Powiaty i gminy
O województwie
Nasze symbole
     Link - informacje o województwie w języku angielskim   Link - informacje o województwie w języku niemieckim   Link - informacje o województwie w języku francuskim
     Link - informacje o województwie w języku hiszpańskim   Link - informacje o województwie w języku rosyjskim   Link - informacje o województwie w języku fińskim
Samorząd Województwa
Statut Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Jednostki organizacyjne
Menu tematyczne
Informacje prasowe
Turystyka
Planowanie Strategiczne i Przestrzenne
Promocja
Współpraca Międzynarodowa / International Cooperation
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Kultura
Edukacja
Sport
Zdrowie
Sprawy Społeczne
(Nie)pełnosprawni
(Nie)pełnosprawni - archiwum
Rolnictwo i obszary wiejskie
Geodezja i Kartografia
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Społeczeństwo Informacyjne
Zamówienia publiczne - archiwum
Patronat Marszałka
Organizacje Pozarządowe
e-Urząd
ISO
Etyka
Kadry Urzędu
Badanie satysfakcji Klienta
Nasze analizy
Bezpieczeństwo
Zakupy
Polityka plików cookies
Deklaracja dostępności
 
Nasze portale

Baner - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje


Baner - Niebieska Linia 
EKSiT 2 Drukuj
Wydawanie decyzji o zaszeregowanie obiektów hotelarskich do określonego rodzaju i kategorii

Podstawa prawna:
art. 35 - 45 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223 poz. 2268 ze zm.), rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie ( Dz. U. z 2006 r, Nr 22 poz. 169 z póź. zm.), rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki  z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego ( Dz. U. z 2011 r. Nr 10, poz. 54).

Obsługa administracyjna:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
Departament Promocji, Sportu i Turystyki
Wydział Turystyki
Biuro ds. Usług Turystycznych
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
tel. 56 6218464
Inspektor Anna Domagalska

Adres do korespondencji:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
Departament Promocji, Sportu i Turystyki
Wydział Turystyki
Biuro ds. Usług Turystycznych
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

Jakie dokumenty należy złożyć:

1. Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do danego rodzaju i kategorii, który powinien zawierać:
 1. określenie nazwy i siedziby lub nazwiska i imienia oraz adresu przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym wnioskiem,
 2. nazwę obiektu, jeżeli usługi będą świadczone z użyciem nazwy własnej obiektu,
 3. określenie położenia obiektu wraz z podaniem jego adresu, telefonu, faksu, adresu poczty elektronicznej, adresu strony internetowej,
 4. opis obiektu potwierdzający stopień spełnienia przez ten obiekt wymagań dla rodzaju i kategorii, o które występuje wnioskodawca,
 5. wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu o ustalenie rodzaju i nadanie kategorii,
 6. wskazanie zaszeregowania do określonego rodzaju i kategorii, o które występuje wnioskodawca.
2. Do wniosku załącza się:
 1. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych zgodnie z §4 ust. l rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z póź. zm.).
 2. Opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków dla obiektów wpisanych na listę zabytków.
 3. Dowód wniesienia opłaty przez przedsiębiorcę za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do jego zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju i kategorii.

Opłaty:
Za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do jego zaszeregowania wnosi się opłatę w wysokości:
 1. 1500 zł - dla oceny hoteli i moteli kategorii oznaczonej czterema i pięcioma gwiazdkami,
 2. 1000 zł - dla oceny hoteli i moteli kategorii oznaczonej trzema gwiazdkami,
 3. 600 zł - dla oceny hoteli i moteli kategorii oznaczonej jedną i dwiema gwiazdkami oraz pensjonatów powyżej 20 pokoi,
 4. 500 zł - dla oceny domów wycieczkowych,
 5. 400 zł  - dla oceny pensjonatów do 20 pokoi,
 6. 300 zł  - dla oceny kempingów (campingów),
 7. 100 zł - dla oceny schronisk młodzieżowych.
Wpłaty należnych opłat winny być dokonywane na rachunek:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Bank PKO BP S.A. Oddział II Toruń
Nr 20 1020 5011 0000 9502 0128 2227
z dopiskiem opłata kategoryzacyjna


Termin załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od złożenia wniosku.

 Do kogo można się odwołać:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Ministra Sportu i Turystyki za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Ponadto warto wiedzieć:
1. Przed wydaniem decyzji o zaszeregowaniu do rodzaju oraz nadaniu kategorii obiekt hotelarski podlega ocenie co do spełnienia wymagań.
2. Spełnianie w obiektach hotelarskich wymagań określonych w ustawie o usługach turystycznych dokumentuje się w zakresie:
 1. wymagań budowlanych: decyzją o pozwoleniu na budowę wraz z potwierdzonym zawiadomieniem właściwego organu o przystąpieniu do użytkowania obiektu lub decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, lub decyzją o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu, a w przypadku obiektów wzniesionych przed l kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty - opinią rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania obiektu,
 2. wymagań przeciwpożarowych - opinią właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej,
 3. wymagań sanitarnych - opinią właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,
 4. dla wszystkich obiektów - książką obiektu z wpisami potwierdzającymi, przeprowadzenie okresowych kontroli wymaganych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 207, poz. 2016, ze zm.), przedstawioną do wglądu organowi dokonującemu oceny obiektu. 
Do pobrania:
 • Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju i nadanie kategorii ( - plik doc)

 
Promesa:

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie art. 39 a ustawy o usługach turystycznych wydaje promesę o zaszeregowaniu obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii na wniosek przedsiębiorcy.
Promesa wydawana jest w formie decyzji administracyjnej na czas określony nie dłuższy niż 2 lata.

Wniosek powinien zawierać:
 • oznaczenie przedsiębiorcy wraz z podaniem jego siedziby i adresu a w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osobą fizyczną – miejsce zamieszkania i adresu
 • nazwę obiektu, jeżeli usługi świadczone będą świadczone z użyciem nazwy własnej obiektu
 • określenie położenia obiektu, wraz z podaniem jego adresu
 • wskazanie rodzaju obiektu hotelarskiego i kategorii, o które ubiega się przedsiębiorca

Do wniosku należy dołączyć:
 • ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub zmianę sposobu użytkowania obiektu
 
Termin załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od złożenia wniosku.


Do kogo można się odwołać:

Odwołanie od decyzji wnosi sie do Ministra Sportu i Turystyki za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Odwołanie od postanowienia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia.


Pouczenie:
W okresie ważności promesy przedsiębiorca nie może świadczyć usług hotelarskich w obiekcie.
Przedsiębiorca może używać nazwy rodzajowej i oznaczenia kategorii do celów informacyjnych i promocyjnych obiektu hotelarskiego.
Marszałek województwa może zezwolić na rozpoczęcie świadczenia usług hotelarskich przez przedsiębiorcę, który otrzymał promesę, po złożeniu przez niego kompletnego wniosku o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii.


Opłata skarbowa:
 • za wydanie promesy: 98 zł
 • za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków promesy: 44 zł
(Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2012 r., poz. 1282)

Opłaty skarbowej dokonuje się:
 • bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Torunia
 • Bank Millennium nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799
 
Do pobrania:
 • Wniosek o wydanie promesy ( - plik doc )

 
 
 
 


Dzisiaj jest: piątek, 03-12-2021
Wywiad Tygodnia

Sejmik

Kontrakt Terytorialny

Baner - Portal video

ZIT


Rok Jana Pawa II

Nagrody i Medale

Loty Bydgoszcz - Frankfurt

Razem dla Regionu

Katalog konkursowy

Baner - Rzecznik informuje

Baner - Link do galerii zdj

Internetowy atlas wojewdztwa kujawsko-pomorskiego

Nasza Energia

Konkurs Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe

Inne ważne linki

Statystyki strony
odwiedzających: 134831394
 
 
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2007